สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Commit c79ff68f authored by Nahm's avatar Nahm

import project

parent 85be5fe4
Pipeline #174 failed with stages
......@@ -10,15 +10,15 @@ PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_EXCLUDE_COMPONENTS = "Exclude Components"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_EXCLUDE_COMPONENTS_DESC = "Exclude Components"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_HEADER_NOTE = "Max Width Setting"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_HEADER_NOTE_DESC = "Enter max width (pixel) for all device."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XS = "Extra small devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XS = "Extra Small Devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XS_DESC = "For portrait phones, default 320px."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_SM = "Small devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_SM = "Small Devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_SM_DESC = "For landscape phones, default 576px."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_MD = "Medium devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_MD = "Medium Devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_MD_DESC = "For tablets, default 768px."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_LG = "Large devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_LG = "Large Devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_LG_DESC = "For desktops, default 992px."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XL = "Extra large devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XL = "Extra Large Devices"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_WIDTH_XL_DESC = "For large desktops, default 1200px."
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_AUTO_CLEAR_CACHE = "Auto Clear Cache"
PLG_SYSTEM_MDIMAGERESPONSIVE_AUTO_CLEAR_CACHE_DESC = "Select Yes for auto delete cache, No not delete."
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment