สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Commit 02000012 authored by Nahm's avatar Nahm

1.0.1

- แก้ไขปัญหากด ออกจากระบบ แล้วแต่ระบบเด้งเข้าระบบเอง
parent 5f275d4e
......@@ -60,9 +60,11 @@ if (ComponentHelper::isInstalled('com_mgmail'))
'width': 240,
'height': 50,
'longtitle': true,
'theme': 'dark',
'onsuccess': onSuccess,
'onfailure': onFailure
'theme': 'dark'
});
gapi.load('auth2', function(){
auth2 = gapi.auth2.init();
auth2.attachClickHandler('mgmail_login', {}, onSuccess, onFailure);
});
}
");
......
......@@ -2,12 +2,12 @@
<extension type="module" version="3.1" client="site" method="upgrade">
<name>mod_mgmail_login</name>
<author>Mindphp Developer Teams</author>
<creationDate>May 2021</creationDate>
<creationDate>June 2021</creationDate>
<copyright>(C) 2021 Mindphp. All rights reserved.</copyright>
<license>GNU General Public License version 2 or later</license>
<authorEmail>shop.mindphp@gmail.com</authorEmail>
<authorUrl>https://www.mindphp.com</authorUrl>
<version>1.0.0</version>
<version>1.0.1</version>
<description>MOD_MGMAIL_LOGIN_DESC</description>
<files>
<folder>language</folder>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment