สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Commit a20c791f authored by com012's avatar com012

ภาษาไทย phpBB

parents
This diff is collapsed.
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.1.0
* 05/06/2551
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_ban [English]
*
* @package language
* @version $Id: ban.php,v 1.19 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
// Banning
$lang = array_merge($lang, array(
'1_HOUR' => '1 ชั่วโมง',
'30_MINS' => '30 นาที',
'6_HOURS' => '6 ชั่วโมง',
'ACP_BAN_EXPLAIN' => 'คุณสามารถควบคุมการแบนของผู้ใช้โดยใช้ชื่อ IP หรือ ชื่ออีกเมล วิธีการเหล่านี้ป้องกันผู้ใช้ล่วงละเมิดส่วนใดๆของบอร์ด คุณสามารถให้เหตุผลการแบนได้ (ไม่เกิน 3000 ตัวอักษร) ข้อความจะแสดงใน admin log ช่วงเวลาที่ต้องการแบนก็สามารถระบุได้เช่นกัน ถ้าคุณต้องการให้การแบนสิ้นสุดภายในวันที่กำหนดแทนที่จะใช้ช่วงเวลา ให้เลือก <span style="text-decoration: underline;">จนกระทั่ง -&gt;</span> และใส่รูปแบบของวันที่เป็น <kbd>YYYY-MM-DD</kbd>',
'BAN_EXCLUDE' => 'เอาออกจากการแบน',
'BAN_LENGTH' => 'ระยะเวลาการแบน',
'BAN_REASON' => 'เหตุผลการแบน',
'BAN_GIVE_REASON' => 'เหตุผลที่จะแสดงให้แก่ผู้โดนแบน',
'BAN_UPDATE_SUCCESSFUL' => 'อัพเดทรายการแบนสำเร็จ',
'BANNED_UNTIL_DATE' => 'จนกระทั่ง %s', // Example: "until Mon 13.Jul.2009, 14:44"
'BANNED_UNTIL_DURATION' => '%1$s (จนกระทั่ง %2$s)', // Example: "7 days (until Tue 14.Jul.2009, 14:44)"
'EMAIL_BAN' => 'แบนหนึ่งชื่ออีกเมล หรือมากกว่า',
'EMAIL_BAN_EXCLUDE_EXPLAIN' => 'เลือกใช้งานนี้ เพื่อนำชื่ออีเมลออกจากรายการ แบน',
'EMAIL_BAN_EXPLAIN' => 'หากต้องการระบุมากกว่าหนึ่งชื่ออีเมลให้กรอกแต่ละอันคนละบรรทัด หากต้องการระบุการจับคู่บางส่วนให้ใช้ * เช่น <samp>*@hotmail.com</samp>, <samp>*@*.domain.tld</samp>',
'EMAIL_NO_BANNED' => 'ไม่มี อีเมลที่ถูกแบน',
'EMAIL_UNBAN' => 'ยกเลิกการแบน',
'EMAIL_UNBAN_EXPLAIN' => 'คุณสามารถยกเลิกการแบน หลายๆ อีเมลพร้อมกันได้ โดยใช้ เมาส์และคีย์บอร์ดเลือกชื่ออีเมล อีเมลที่ถูกเอาออกจะเป็นตัวหนา',
'IP_BAN' => 'แบนไอพี',
'IP_BAN_EXCLUDE_EXPLAIN' => 'เลือกใช้งานนี้เพื่อ นำ IP ที่ระบุ ออกจากรายการแบน',
'IP_BAN_EXPLAIN' => 'หากต้องการระบุมากกว่าหนึ่ง IP address ให้กรอกแต่ละอันคนละบรรทัด หากต้องการระบุเป็นช่วง ให้คั่นตัวเริ่มกับตัวสุดท้ายด้วย (-), หากจะใช้ wildcard ให้ใช้ “*”',
'IP_HOSTNAME' => 'ไอพีหรือชื่อโฮส',
'IP_NO_BANNED' => 'ไม่มีไอพี่ที่ถูกแบน',
'IP_UNBAN' => 'ยกเลิกการแบน IP',
'IP_UNBAN_EXPLAIN' => 'คุณสามารถยกเลิกการแบน หลายๆไอพีพร้อมกันได้ โดยใช้ เมาส์และคีย์บอร์ด ไอพี ที่ถูกเอาออกจะเป็นตัวหนา ',
'LENGTH_BAN_INVALID' => 'รูปแบบวันที่ต้องอยู่ในรูปแบบ<kbd>YYYY-MM-DD</kbd>.',
'OPTIONS_BANNED' => 'แบนแล้ว',
'OPTIONS_EXCLUDED' => 'สั่งให้รันแล้ว',
'PERMANENT' => 'ถาวร',
'UNTIL' => 'จนกระทั่ง',
'USER_BAN' => 'แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า',
'USER_BAN_EXCLUDE_EXPLAIN' => 'เลือกใช้งานนี้เพื่อนำผู้ใช้ที่ระบุออกจากการแบน',
'USER_BAN_EXPLAIN' => 'หากต้องการระบุมากกว่าหนึ่งผู้ใช้ ให้กรอกแต่ละอันคนละบรรทัด ใช้ <span style="text-decoration: underline;">ค้นหาสมาชิก</span> เพื่อหารายชื่อผู้ใช้ และเพิ่มเข้าในรายการอัตโนมัติ',
'USER_NO_BANNED' => 'ไม่มีผู้ใช้ถูกแบน',
'USER_UNBAN' => 'ยกเลิกการแบนผู้ใช้',
'USER_UNBAN_EXPLAIN' => 'คุณสามารถยกเลิกการแบน หลายๆ ผู้ใช้ พร้อมกันได้ โดยใช้ เมาส์และคีย์บอร์ด ผู้ใช้ ที่ถูกเอาออกจะเป็นตัวหนา',
));
This diff is collapsed.
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.2.5
* 22/08/2555
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_bots [English]
*
* @package language
* @version $Id: bots.php,v 1.12 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
// Bot settings
$lang = array_merge($lang, array(
'BOTS' => 'จัดการ Bots',
'BOTS_EXPLAIN' => '“Bots”, “spiders” or “crawlers” เป็นเครื่องมือที่ search engines ใช้เพื่ออัพเดทฐานข้อมูล การใช้สิ่งเหล่านี้ ทำให้การนับผู้เยี่ยมชมผิดไปจากความเป็นจริง และทำให้โหลดของมากขึ้นและบางครั้งทำให้ระบุไซต์ล้มเหลว คุณสามารถกำหนดประเภทผู้ใช้พิเศษเพื่อที่คุณจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้',
'BOT_ACTIVATE' => 'ใช้งาน',
'BOT_ACTIVE' => 'Bot active',
'BOT_ADD' => 'เพิ่ม bot',
'BOT_ADDED' => 'เพิ่ม bot ใหม่สำเร็จ',
'BOT_AGENT' => 'เข้าคู่ Agent',
'BOT_AGENT_EXPLAIN' => 'ข้อความตรงกับ bots browser agent, ความเหมือนกันบางส่วนได้รับอนุญาต.',
'BOT_DEACTIVATE' => 'ยกเลิกการใช้',
'BOT_DELETED' => 'ลบ Bot สำเร็จ',
'BOT_EDIT' => 'แก้ไข bots',
'BOT_EDIT_EXPLAIN' => 'คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไข รายการ bot ที่มีอยู่ คุณสามารถกำหนดตัวแทนสตริง และ/หรือ IP addresses (หรือช่วงของ IP addresses) เพื่อทำการจับคู่ คุณยังสามารถระบุรูปแบบและภาษาที่ bot จะดูในการใช้บอร์ด คุณสามารถลด bandwidth ที่ใช้โดยตั้งค่ารูปแบบง่ายๆสำหรับ bots. อย่าลืมตั้งค่าการอนุญาตที่เหมาะสมให้กับ กลุ่มผู้ใช้ Bot พิเศษด้วย',
'BOT_LANG' => 'ภาษา Bot',
'BOT_LANG_EXPLAIN' => 'ภาษาที่ bot สนใจในการดู',
'BOT_LAST_VISIT' => 'การเยี่ยมชมล่าสุด',
'BOT_IP' => 'Bot IP address',
'BOT_IP_EXPLAIN' => 'สามารถทำการจับคู่บางส่วนได้ ให้แยกแต่ละ IP Address ด้วยจุลภาค',
'BOT_NAME' => 'ชื่อ Bot',
'BOT_NAME_EXPLAIN' => 'ใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น',
'BOT_NAME_TAKEN' => 'ชื่อนี้มีอยู่แล้วในบอร์ด ไม่สามารถใช้เป็นชื่อของ Botได้',
'BOT_NEVER' => 'ไม่เคย',
'BOT_STYLE' => 'รูปแบบ Bot',
'BOT_STYLE_EXPLAIN' => 'รูปแบบที่ bot ใช้',
'BOT_UPDATED' => 'อัพเดท bot ที่มีอยู่สำเร็จ',
'ERR_BOT_AGENT_MATCHES_UA' => 'bot agent ที่คุณระบุเหมือนกับคุณกำลังใช้อยู่ กรุณาปรับเปลี่ยนด้วย',
'ERR_BOT_NO_IP' => 'IP addresses ที่คุณระบุนั้นไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถหาที่อยู่ได้',
'ERR_BOT_NO_MATCHES' => 'คุณต้องระบุอย่างน้อยหนึ่ง agent หรือ IP สำหรับการจับคู่ bot',
'NO_BOT' => 'ไม่พบ bot ตาม ID ที่ระบุ',
'NO_BOT_GROUP' => 'ไม่พบกลุ่ม bot พิเศษ',
));
This diff is collapsed.
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.2.0
* 05/06/2551
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_database [English]
*
* @package language
* @version $Id: database.php,v 1.25 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
// Database Backup/Restore
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_BACKUP_EXPLAIN' => 'คุณสามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ phpBB คุณสามารถเก็บเอกสารผลลัพธ์ได้ใน <samp>store/</samp> โฟลเดอร์ หรือดาวน์โหลดโดยตรง ขึ้นกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถบีบอัดไฟล์ได้หลายรูปแบบ',
'ACP_RESTORE_EXPLAIN' => 'ตัวเลือกนี้จะทำการซ่อมแซมตาราง phpBB จากไฟล์ที่เซฟไว้แล้ว <strong>คำเตือน!</strong> การกระทำนี้ จะล้างข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด การซ่อมแซมอาจจะใช้เวลานาน กรุณาอย่าทำอะไรจนกว่าจะทำการซ่อมแซมสำเร็จ ไฟล์สำรองถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ <samp>store/</samp>',
'BACKUP_DELETE' => 'ไฟล์สำรองถูกลบสำเร็จ',
'BACKUP_INVALID' => 'ไฟล์สำรองไม่ถูกต้อง',
'BACKUP_OPTIONS' => 'ตัวเลือกการสำรองไฟล์',
'BACKUP_SUCCESS' => 'สร้างไฟล์สำรองสำเร็จ',
'BACKUP_TYPE' => 'ประเภทการทำไฟล์สำรอง',
'DATABASE' => 'Database utilities',
'DATA_ONLY' => 'เฉพาะข้อมูล',
'DELETE_BACKUP' => 'ลบไฟล์สำรอง',
'DELETE_SELECTED_BACKUP' => 'คุณแน่ใจที่จะลบไฟล์สำรองที่เลือก?',
'DESELECT_ALL' => 'ไม่เลือกทั้งหมด',
'DOWNLOAD_BACKUP' => 'ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง',
'FILE_TYPE' => 'ประเภทของไฟล์',
'FILE_WRITE_FAIL' => 'ไม่สามารถเก็บไฟล์ลงในโฟลเดอร์ได้.',
'FULL_BACKUP' => 'ทั้งโครงสร้างและข้อมูล',
'RESTORE_FAILURE' => 'ไฟล์สำรองอาจจะเสียหาย',
'RESTORE_OPTIONS' => 'ตัวเลือกการซ่อมแซม',
'RESTORE_SELECTED_BACKUP' => 'คุณต้องการ restore ไฟล์ backup ที่เลือกไว้ ?',
'RESTORE_SUCCESS' => 'ฐานข้อมูลถูกซ่อมแซมสำเร็จ<br /><br />บอร์ดของคุณควรอยู่ในสถานะเหมือนตอนที่ทำการก่อนสำรอง',
'SELECT_ALL' => 'เลือกทั้งหมด',
'SELECT_FILE' => 'กรุณาเลือกไฟล์',
'START_BACKUP' => 'เริ่มการสำรอง',
'START_RESTORE' => 'เริ่มการซ่อมแซม',
'STORE_AND_DOWNLOAD' => 'เก็บไว้ใน Server และ ดาวน์โหลด',
'STORE_LOCAL' => 'เก็บไว้ใน Server',
'STRUCTURE_ONLY' => 'เฉพาะโครงสร้าง',
'TABLE_SELECT' => 'เลือกตาราง',
'TABLE_SELECT_ERROR'=> 'คุณต้องเลือกอย่างน้อย 1 ตาราง',
));
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.2.5
* 22/08/2555
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_email [English]
*
* @package language
* @version $Id: email.php,v 1.16 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
// Email settings
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_MASS_EMAIL_EXPLAIN' => 'คุณสามารถส่ง อีเมล ข้อความไปหาผู้ใช้ทั้งหมดของคุณหรือผู้ใช้ทั้งหมดของกลุ่มที่ระบุ <strong>ที่ตัวเลือกการส่งเมลแบบแมสเป็น enabled</strong> ค่าเริ่มต้นคือผู้รับจำนวน 50 คน ถ้าคุณส่ง อีเมล เป็นกลุ่มใหญ่คุณควรจะรอ คุณไม่ควรที่จะหยุดตอนที่ยังส่งไม่เสร็จ เป็นเรื่องปกติที่การส่งจำนวนมากจะใช้เวลานาน คุณจะได้รับการแจ้งเมื่อการส่งสำเร็จ',
'ALL_USERS' => 'ผู้ใช้ทุกคน',
'COMPOSE' => 'สร้างข้อความ',
'EMAIL_SEND_ERROR' => 'มีความผิดพลาดขณะส่ง อีเมล โปรดตรวจสอบ %sError log%s สำหรับรายละเอียด',
'EMAIL_SENT' => 'ส่งข้อความแล้ว',
'EMAIL_SENT_QUEUE' => 'ข้อความถูกจัดลำดับเพื่อรอการส่ง',
'LOG_SESSION' => 'Log mail session to critical log',
'SEND_IMMEDIATELY' => 'ส่งทันที',
'SEND_TO_GROUP' => 'ส่งไปยังกลุ่ม',
'SEND_TO_USERS' => 'ส่งหาผู้ใช้',
'SEND_TO_USERS_EXPLAIN' => 'การใส่ชื่อผู้ใช้ในช่องนี้จะยกเลิกการส่งแบบเป็นกลุ่มด้านบน. ใส่ ชื่อผู้ใช้ แต่ละชื่อบนบรรทัดใหม่.',
'MAIL_BANNED' => 'ส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ที่ถูกแบน',
'MAIL_BANNED_EXPLAIN' => 'คุณสามารถเลือกที่จะส่งเมล์นี้ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกแบนด้วยหรือไม่.',
'MAIL_HIGH_PRIORITY' => 'สูง',
'MAIL_LOW_PRIORITY' => 'ต่ำ',
'MAIL_NORMAL_PRIORITY' => 'ปกติ',
'MAIL_PRIORITY' => 'ลำดับความสำคัญของเมล',
'MASS_MESSAGE' => 'ข้อความของคุณ',
'MASS_MESSAGE_EXPLAIN' => 'คุณสามารถกรอกได้เฉพาะข้อความธรรมดาเท่านั้น พวก markup จะถูกนำออกตอนส่ง',
'NO_EMAIL_MESSAGE' => 'คุณต้องกรอกข้อความ.',
'NO_EMAIL_SUBJECT' => 'คุณต้องระบุหัวเรื่องสำหรับข้อความของคุณ',
));
<?php
/**
* Thai Language by Mindphp developer team 22-8-12
* acp_mods [English]
*
* @package language
* @version $Id: mods.php 242 2010-04-29 00:56:35Z jelly_doughnut $
* @copyright (c) 2008 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
$lang = array_merge($lang, array(
'AUTHOR_EMAIL' => 'ผู้เขียนอีเมล์',
'AUTHOR_INFORMATION' => 'ผู้เขียนข้อมูล',
'AUTHOR_NAME' => 'ชื่อผู้เขียน',
'DESCRIPTION' => 'ประเภท',
'DETAILS' => 'รายละเอียด',
'PATH' => 'ที่อยู่',
'VERSION' => 'รุ่น',
'EXTENSION' => 'ส่วนขยาย',
'EXTENSIONS' => 'ส่วนขยาย',
'EXTENSIONS_ADMIN' => 'จัดการส่วนขยาย',
'EXTENSIONS_EXPLAIN' => 'จัดการส่วนขยายเป็นเครื่องมือในบอร์ดของ phpBB ของคุณที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการของสถานะส่วนขยายทั้งหมดของคุณและดูข้อมูลเกี่ยวกับมัน.',
'EXTENSION_INVALID_LIST' => 'ส่วนขยาย “%s” ไม่ถูกต้อง.<br />%s<br /><br />',
'EXTENSION_NOT_AVAILABLE' => 'ส่วนขยายที่เลือกจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบอร์ดนี้, โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่น phpBB และ PHP ของคุณที่ได้รับอนุญาต (ดูที่หน้ารายละเอียด).',
'EXTENSION_DIR_INVALID' => 'ส่วนขยายที่เลือกมีโครงสร้างไดเรกทอรีไม่ถูกต้องและไม่สามารถเปิดใช้งาน.',
'EXTENSION_NOT_ENABLEABLE' => 'ส่วนขยายที่เลือกไม่สามารถเปิดใช้งาน, โปรดตรวจสอบความต้องการของส่วนขยาย.',
'EXTENSION_NOT_INSTALLED' => 'The extension %s is not available. Please check that you have installed it correctly.',
'EXTENSIONS_DISABLED' => 'ปิดการใช้งานส่วนขยาย',
'EXTENSIONS_ENABLED' => 'เปิดการใช้งานส่วนขยาย',
'EXTENSION_DELETE_DATA' => 'ลบข้อมูล',
'EXTENSION_DISABLE' => 'ยกเลิกการใช้งาน',
'EXTENSION_ENABLE' => 'เปิดใช้งาน',
'EXTENSION_DELETE_DATA_EXPLAIN' => 'การลบข้อมูลของส่วนขยายลบข้อมูลทั้งหมดและการตั้งค่า. ส่วนขยายของแฟ้มจะถูกเก็บไว้เพื่อที่จะสามารถเปิดใช้งานอีกครั้ง.',
'EXTENSION_DISABLE_EXPLAIN' => 'ปิดการใช้งานยังคงรักษาส่วนขยายไฟล์ของมัน, ข้อมูลและการตั้งค่า แต่ลบฟังก์ชั่นที่เพิ่มโดยส่วนขยาย.',
'EXTENSION_ENABLE_EXPLAIN' => 'การเปิดใช้ส่วนขยายช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้บนบอร์ดของคุณ.',
'EXTENSION_DELETE_DATA_IN_PROGRESS' => 'ข้อมูลส่วนขยายกำลังถูกลบ. กรุณาอย่าออกหรือรีเฟรชหน้านี้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์.',
'EXTENSION_DISABLE_IN_PROGRESS' => 'ส่วนขยายกำลังถูกปิดการใช้งาน. กรุณาอย่าออกหรือรีเฟรชหน้านี้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์.',
'EXTENSION_ENABLE_IN_PROGRESS' => 'ส่วนขยายกำลังถูกเปิดการใช้งาน. กรุณาอย่าออกหรือรีเฟรชหน้านี้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์.',
'EXTENSION_DELETE_DATA_SUCCESS' => 'ข้อมูลของส่วนขยายถูกลบเรียบร้อยแล้ว',
'EXTENSION_DISABLE_SUCCESS' => 'ส่วนขยายถูกปิดใช้งานเรียบร้อย',
'EXTENSION_ENABLE_SUCCESS' => 'ส่วนขยายถูกเปิดใช้งานเรียบร้อย',
'EXTENSION_NAME' => 'ชื่อส่วนขยาย',
'EXTENSION_ACTIONS' => 'สถานะ',
'EXTENSION_OPTIONS' => 'ตัวเลือก',
'EXTENSION_INSTALL_HEADLINE'=> 'การติดตั้งส่วนขยาย',
'EXTENSION_INSTALL_EXPLAIN' => '<ol>
<li>ดาวน์โหลดส่วนขยายจากเว็บ phpBB’s extensions database</li>
<li>แตกไฟล์ Zip ไว้ในโฟลเดอร์ <samp>ext/</samp> ซึ่งจะอยู่ในโฟสเดอร์ที่ติดตั้ง phpBB ทีชั้น</li>
<li>เปิดใช้งาน, อยู่ในการจัดการส่วนขยาย</li>
</ol>',
'EXTENSION_UPDATE_HEADLINE' => 'อัพเดทส่วนขยาย',
'EXTENSION_UPDATE_EXPLAIN' => '<ol>
<li>ปิดการใช้งานส่วนขยาย</li>
<li>ลบไฟล์ส่วนขยายจากไฟล์ระบบ</li>
<li>อัพเดทไฟล์ใหม่</li>
<li>เปิดใช้งานส่วนขยาย</li>
</ol>',
'EXTENSION_REMOVE_HEADLINE' => 'ลบส่วนขยายจากบอร์ดของคุณสมบูรณ์',
'EXTENSION_REMOVE_EXPLAIN' => '<ol>
<li>ปิดการใช้งานส่วนขยาย</li>
<li>ลบข้อมูลส่วนขยาย</li>
<li>ลบไฟล์ส่วนขยายจากไฟล์ระบบ</li>
</ol>',
'EXTENSION_DELETE_DATA_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการที่จะลบข้อมูลเกี่ยวข้องกับ “%s”?<br /><br />ลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดและไม่สามารถยกเลิกได้!',
'EXTENSION_DISABLE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการที่จะปิดการใช้งานส่วนขยาย “%s”?',
'EXTENSION_ENABLE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการที่จะเปิดการใช้งานส่วนขยาย “%s”?',
'EXTENSION_FORCE_UNSTABLE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการที่จะบังคับให้ใช้เวอร์ชัน unstable?',
'RETURN_TO_EXTENSION_LIST' => 'ย้อนกลับไปยังรายการส่วนขยาย',
'EXT_DETAILS' => 'รายละเอียดส่วนขยาย',
'DISPLAY_NAME' => 'ชื่อที่แสดง',
'CLEAN_NAME' => 'Clean Name',
'TYPE' => 'ประเภท',
'HOMEPAGE' => 'หน้าหลัก',
'TIME' => 'เวลาตอบ',
'LICENSE' => 'Licence',
'REQUIREMENTS' => 'ความต้องการ',
'PHPBB_VERSION' => 'เวอร์ชั่น phpBB',
'PHP_VERSION' => 'เวอร์ชั่น PHP',
'AUTHOR_HOMEPAGE' => 'หน้าหลัก',
'AUTHOR_ROLE' => 'บทบาท',
'NOT_UP_TO_DATE' => '%s is not up to date',
'UP_TO_DATE' => '%s is up to date',
'ANNOUNCEMENT_TOPIC' => 'แจ้งประกาศ',
'DOWNLOAD_LATEST' => 'ดาวโหลดเวอร์ชัน',
'NO_VERSIONCHECK' => 'ยังไม่มีข้อมูลการตรวจสอบเวอร์ชันที่กำหนด.',
'VERSIONCHECK_FORCE_UPDATE_ALL' => 'ตรวจสอบทุกเวอร์ชันอีกครั้ง',
'FORCE_UNSTABLE' => 'โปรดตรวจสอบเวอร์ชัน unstable ',
'EXTENSIONS_VERSION_CHECK_SETTINGS' => 'การตั้งค่าการตรวจสอบเวอร์ชัน',
'BROWSE_EXTENSIONS_DATABASE' => 'แหล่งรวมส่วนขยาย (ที่เว็บ phpBB.com) ',
'META_FIELD_NOT_SET' => 'จำเป้นต้องระบุ meta field %s ยังไม่ได้รับการตั้งค่า.',
'META_FIELD_INVALID' => 'Meta field %s ไม่ถูกต้อง.',
));
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
</body>
</html>
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.2.0
* 05/01/2555
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_language [English]
*
* @package language
* @version $Id: language.php,v 1.16 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_FILES' => 'ไฟล์ภาษา ผู้ดูแลระบบ',
'ACP_LANGUAGE_PACKS_EXPLAIN' => 'คุณสามารถติดตั้ง/ลบ ชุดภาษาของบอร์ดได้. ชุดภาษาที่ใช้อยู่จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) ระบุไว้.',
'INSTALLED_LANGUAGE_PACKS' => 'ติดตั้งแพคภาษา',
'LANGUAGE_DETAILS_UPDATED' => 'อัพเดทรายละเอียดภาษาสำเร็จ',
'LANGUAGE_PACK_ALREADY_INSTALLED' => 'แพคภาษานี้ติดตั้งอยู่แล้ว',
'LANGUAGE_PACK_DELETED' => 'ลบแพคภาษา <strong>%s</strong> สำเร็จ ผู้ใช้ที่ใช้ภาษานี้จะถูกตั้งค่าเป็นภาษาค่าเริ่มต้น',
'LANGUAGE_PACK_DETAILS' => 'รายละเอียดแพคภาษา ',
'LANGUAGE_PACK_INSTALLED' => 'ติดตั้งแพคภาษา <strong>%s</strong> สำเร็จ',
'LANGUAGE_PACK_CPF_UPDATE' => 'ในส่วนของ custom profile fields ภาษาจะถูกคัดลองจากภาษามาตรฐาน. ถ้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้',
'LANGUAGE_PACK_ISO' => 'ISO',
'LANGUAGE_PACK_LOCALNAME' => 'ชื่อท้องถิ่น',
'LANGUAGE_PACK_NAME' => 'ชื่อ',
'LANGUAGE_PACK_NOT_EXIST' => 'แพคภาษาที่เลือก ไม่มีอยู่จริง',
'LANGUAGE_PACK_USED_BY' => 'ใช้โดย (รวมทั้ง robots)',
'LANGUAGE_VARIABLE' => 'ตัวแปรภาษา',
'LANG_AUTHOR' => 'ผู้แต่งแพคภาษา',
'LANG_ENGLISH_NAME' => 'ชื่อภาษาอังกฤษ',
'LANG_ISO_CODE' => 'ISO code',
'LANG_LOCAL_NAME' => 'ชื่อท้องถิ่น',
'MISSING_LANG_VARIABLES' => 'ตัวแปรภาษาหายไป',
'NO_FILE_SELECTED' => 'คุณยังไม่ได้ระบุไฟล์ภาษา',
'NO_LANG_ID' => 'คุณยังไม่ได้ระบุแพคภาษา.',
'NO_REMOVE_DEFAULT_LANG' => 'คุณไม่สามารถลบค่าเริ่มต้นแพคภาษาได้<br />หากคุณต้องการลบแพคภาษานี้ ให้เปลี่ยนค่าเริ่มต้นภาษาก่อน',
'NO_UNINSTALLED_LANGUAGE_PACKS' => 'ไม่มีแพคภาษาที่ถูกยกเลิกการติดตั้ง',
'THOSE_MISSING_LANG_FILES' => 'ไฟล์ภาษา %s ต่อไปนี้ หายไปจากโฟลเดอร์ภาษา',
'THOSE_MISSING_LANG_VARIABLES' => 'ตัวแปรภาษาหายไปจากแพคภาษา <strong>%s</strong>',
'UNINSTALLED_LANGUAGE_PACKS' => 'ยกเลิกการติดตั้งแพคภาษา',
'DELETE_LANGUAGE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบ "%s"?',
'MISSING_LANG_FILES' => 'ไฟล์ภาษาที่หายไป',
'BROWSE_LANGUAGE_PACKS_DATABASE' => 'ค้นหาไฟล์ภาษาเพื่อติดตั้งเพิ่มเติม',
));
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.0.0
* 05/06/2551
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_modules [English]
*
* @package language
* @version $Id: modules.php,v 1.13 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_MODULE_MANAGEMENT_EXPLAIN' => 'คุณสามารถจัดการโมดูลทุกชนิดได้ โปรดทราบว่า ACP มี 3 ระดับของโครงสร้างเมนู (Category -> Category -> Module) แตกต่าง จากโครงสร้างเมนูที่อื่น ที่มี 2 ระดับ (Category -> Module) โปรดระวังไว้ว่าคุณอาจจะล็อกตัวเองถ้าคุณยกเลิกโมดูล หรือลบโมดูลที่รับผิดชอบการจัดการโมดูลตัวเอง',
'ADD_MODULE' => 'เพิ่มโมดูล',
'ADD_MODULE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจว่าจะเพิ่มโมดูลด้วยโหมดที่เลือก?',
'ADD_MODULE_TITLE' => 'เพิ่มโมดูล',
'CANNOT_REMOVE_MODULE' => 'ไม่สามารถลบโมดูล, โมดูลมีโมดูลลูกที่กำหนดอยู่ โปรดลบลูกออกก่อนที่จะลบโมดูล',
'CATEGORY' => 'Category',
'CHOOSE_MODE' => 'เลือกโหมดของโมดูล',
'CHOOSE_MODE_EXPLAIN' => 'เลือกโหมดโมดูลที่ต้องการจะใช้',
'CHOOSE_MODULE' => 'เลือกโมดูล',
'CHOOSE_MODULE_EXPLAIN' => 'เลือกไฟล์ที่ถูกเลือกโดยโมดูล',
'CREATE_MODULE' => 'สร้างโมดูลใหม่',
'DEACTIVATED_MODULE' => 'เลิกใช้โมดูล',
'DELETE_MODULE' => 'ลบโมดูล',
'DELETE_MODULE_CONFIRM' => 'คุณแน่ใจว่าจะลบโมดูลนี้?',
'EDIT_MODULE' => 'แก้ไขโมดูล',
'EDIT_MODULE_EXPLAIN' => 'คุณสามารถใส่การตั้งค่าโมดูลได้',
'HIDDEN_MODULE' => 'ซ่อนโมดูล',
'MODULE' => 'โมดูล',
'MODULE_ADDED' => 'เพิ่มโมดูลสำเร็จ',
'MODULE_DELETED' => 'ลบโมดูลสำเร็จ',
'MODULE_DISPLAYED' => 'แสดงโมดูล',
'MODULE_DISPLAYED_EXPLAIN' => 'ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงโมดูลนี้, แต่ต้องการจะใช้ให้ตั้งค่านี้เป็น No',
'MODULE_EDITED' => 'แก้ไขโมดูลสำเร็จ',
'MODULE_ENABLED' => 'เลือกใช้โมดูล',
'MODULE_LANGNAME' => 'ชื่อภาษาโมดูล',
'MODULE_LANGNAME_EXPLAIN' => 'ใส่ชื่อโมดูลที่แสดง. ใช้ภาษาคที่คงตัว ถ้าหากชื่อนั้นถูกดึงมาจากไฟล์ภาษา.',
'MODULE_TYPE' => 'ประเภทโมดูล',
'NO_CATEGORY_TO_MODULE' => 'ไม่สามารถเปลี่ยน category ไปเป็นโมดูล โปรด ลบ ลูกทุกตัวก่อนที่จะทำการกระทำนี้',
'NO_MODULE' => 'ไม่พบโมดูล',
'NO_MODULE_ID' => 'ไม่พบไอดีโมดูลที่ระบุ',
'NO_MODULE_LANGNAME' => 'ไม่พบชื่อโมดูลภาษาที่ระบุ',
'NO_PARENT' => 'ไม่มี Parent',
'PARENT' => 'Parent',
'PARENT_NO_EXIST' => 'ไม่มี Parent อยู่.',
'SELECT_MODULE' => 'เลือกโมดูล',
));
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
<?php
/**
* ภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.1.1
* 09/12/2554
* ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ PHPBB3 โดย www.mindphp.com และ www.phpbbthailand.com
*
*/
/**
*
* acp_prune [English]
*
* @package language
* @version $Id: prune.php,v 1.14 2007/10/04 15:07:24 acydburn Exp $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/
/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
$lang = array();
}
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
// User pruning
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_PRUNE_USERS_EXPLAIN' => 'คุณสามารถลบ (หรือ เลิกใช้) ผู้ใช้จากบอร์ด คุณสามารถทำได้หลายวิธี เช่น จากการนับโพสต์, กิจกรรมที่ทำล่าสุดและอื่นๆ แต่ละเงื่อนไขสามารถรวมกันได้ เช่น คุณสามารถตัดแต่งผู้ใช้โดยใช้กิจกรรมสุดท้ายก่อน 2002-01-01 ด้วยจำนวนโพสต์ที่น้อยกว่า 10 ครั้ง. อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถกรอกรายการของผู้ใช้โดยตรง เงื่อนไขต่างๆจะถูกละเลย ระมัดระวังการใช้ให้ดีเพราะว่าไม่สามารถย้อนกลับได้
ในส่วนนี้จะช่วยให้ คุณสามารถลบหรือ ยกเลิกการใช้งาน ของสมาชิืกในบอร์ดคุณ. บัญชีสามารถกรองหลายวิธีหนึ่งโดยนับโพสต์ กิจกรรมล่าสุด ฯลฯ เกณฑ์การปรับอาจจะรวมกัน เพื่อจำกัดบัญชีได้รับผลกระทบ. ตัวอย่าง เช่น คุณ สามารถตัดทอนผู้ใช้โพสต์น้อยกว่า 10 โพสต์ที่ยังไม่ได้ใช้งานหลังจาก วันที่ 2002/01/01. หรือคุณอาจข้ามเลือกเกณฑ์สมบูรณ์โดยการป้อนรายชื่อผู้ใช้ ลงในช่องข้อความ.ชื่อสมาชิกที่ถูกลบจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้',
'DEACTIVATE_DELETE' => 'ยกเลิกหรือลบ',
'DEACTIVATE_DELETE_EXPLAIN' => 'เลือกว่าจะยกเลิกการ ใช้ หรือ ลบทิ้งทั้งหมด. โปรดทราบสมาชิกที่ถูกลบ จะไม่สามารถเรียกคืน!',
'DELETE_USERS' => 'ลบ',
'DELETE_USER_POSTS' => 'ลบโพสต์ของผู้ใช้',
'DELETE_USER_POSTS_EXPLAIN' => 'ลบโพสต์ที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้ว, การกระทำนี้ไม่กระทบผู้ใช้ที่ยกเลิก',
'JOINED_EXPLAIN' => 'กรอกวันที่ให้อยู่ในรูปแบบ <kbd>YYYY-MM-DD</kbd>',
'LAST_ACTIVE_EXPLAIN' => 'กรอกวันที่ในรูปแบบ <kbd>YYYY-MM-DD</kbd> ใส่ 0000-00-00 เพื่อลบสมาชิกทืี่ไม่เคยเข้าระบบ, <em>ก่อน</em>และ <em>หลัง</em> เงื่อนไขจะถูกปฏิเสธ',
'PRUNE_USERS_LIST' => 'ผู้ใช้ที่จะถูกตัดแต่ง',
'PRUNE_USERS_LIST_DELETE' => 'ผู้ใช้ที่เข้าเงื่อนไขจะถูกลบออก',
'PRUNE_USERS_LIST_DEACTIVATE' => 'ผู้ใช้ที่เข้าเงื่อนไขจะถูกยกเลิก',