สำหรับ นักพัฒนา ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อ clone โค้ด

Commit 7c613bc2 authored by Nahm's avatar Nahm

1.0.4

- ปรับข้อมูลในไฟล์ xml
- ปรับโครงสร้างไฟล์ภาษา
- เพิ่มข้อมูลของ extension ส่วนหัวของไฟล์ทุกไฟล์
- เพิ่มข้อมูล update server
parent a3603d95
Pipeline #176 failed with stages